İletişim Formu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ TALEP/ŞİKAYET SAHİBİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kotto Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”)  tarafından hazırlanmıştır.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde otomatik veya otomatik olmayan yollarla; e-posta, Şirketimizin internet sitesinde yer alan iletişim formu, kargo/posta ve faks kanallarıyla fiziki veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kişisel veri işleme şartına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; Şirketimiz tarafından iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep veya şikayetlerin alınması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması:

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde iş ortaklarına ve tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlaarına aktarılabilmektedir. Ayrıca, gerektiği hallerde savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla avukatlarımız ile de paylaşılabilecektir.

Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilecek ve elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

KVK Kanunu’nun “ilgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre www.kottotekstil.com adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak  yazılı ve ıslak imzalı olarak “Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No: 40/4  Küçükçekmece/İSTANBUL” adresine veya elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak kottotekstil@hs05.kep.tr (KEP) adresine veya e-posta yoluyla muhasebe@kottotekstil.com adresine iletebilirsiniz.

Contact Us