Genel Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Veri Sorumlusu Kotto Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.  Bu bilinçle, her türlü mecradaki çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVKK uyarınca, “Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Cadde No: 40/4 – Küçükçekmece/İSTANBUL” adresinde mukim KOTTO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tekstil sektöründe oluşturduğumuz KOTTO TEKSTİL & PREMİARE JEANS markalarıya yıllardır sürdürdüğümüz gerek ticari faaliyetlerimizi, personel istihdamımızı ve kanuni yükümlülüklerimizi doğrudan yerine getirirken, gerekse de bu yükümlülüklerimiz ve ticari faaliyetlerimizin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatiflerin sunulabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza ulaştırılmasının temini,
 • Çalışanlar için iş sözleşmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan hakları ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi,
 • Çalışanların işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi,
 • Şirketimizin bina ve tesislerinin içerisinde ve çevresinde güvenliğin sağlanması, çalışma disiplini, performansın takibinin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi ve sitede yer alan form yoluyla iletişim kurmak suretiyle bize yapmış olduğunuz taleplerinize ve şikayetlerinize geri dönüşlerin sağlanması,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, tarafımızca düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordrolarının düzenlenmesi,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek, sözleşme ile ilgili yükümlü olduğumuz edimleri yerine getirmek, müşteri takibinin sağlanması,
 • Taraf olduğumuz sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerimizi eksiksiz ifa etmek ve işbu sözleşmelerde, karşı tarafın sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrol edilmesi,
 • Ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması,
 • Ticari satın alma işlemlerimizi gerçekleştirmek,
 • Kurumsal yazışmalarımızı yürütmek, yargı, belediye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların taleplerini yerine getirmek amacıyla,

amaçlarıyla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8 ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirketimiz bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
 • Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçinde kurulu teknoloji şirketlerine,
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından ve Şirket’in yetkilendirdiği veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, bağımsız kamera kaydı, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca işlenmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN KANUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır.

Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Şirket’e iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 http://kottotekstil.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Cadde No: 40/4 – Küçükçekmece/İSTANBUL” adresine iletilmesi,

 http://kottotekstil.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kottotekstil@hs05.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecektir.

Şirketimiz’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

Contact Us